lis
25

Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mariusza Zaruskiego
ul. Bobrza 27
54-220 Wrocław
tel /fax. 71 350-62-65
a.szejda@sp3.wroc.pl

Nr sprawy: PN/01/2015 Wrocław, dnia 25.11.2015r.

WYKONAWCA za pośrednictwem
strony internetowej www.sp3.wroc.pl
tablica ogłoszeń SP 3

ZAWIADOMOIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrocławiu

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą” (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Szkoła Podstawowa nr 3 informuje, że w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego dnia 17.11.2015r. sprawa nr PN/01/2015, jako jedyna najkorzystniejsza wybrana oferta złożona przez:

DIAPOL – CATERING
Dorota Szaor
ul. Alfreda Nobla 5/4
50-249 Wrocław

Uzasadnienie: Jedyny wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ, tj.: cena 70 p-tów + liczba osób dodatkowo wyznaczonych do wydawania posiłków podczas przerw – 5-p-któw + wydłużenie dodatkowo czasu pracy stołówki przy wydawania posiłków - 5-p-któw + jakość - urozmaicenie jadłospisu 20-p-któw.

Oferta uzyskała 100 pkt.

Zatwierdził
mgr Irena Sienkiewicz–Szyperska — Dyrektor

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. a/a
lis
20

Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mariusza Zaruskiego
ul. Bobrza 27
54-220 Wrocław
tel /fax. 71 350-62-65
a.szejda@sp3.wroc.pl

Nr sprawy: PN/01/2015 Wrocław, dnia 20.11.2015r.


WSZYSCY WYKONAWCYdot. przetargu nieograniczonego: Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrocławiu


Zgodnie z art. 38 Pzp ust. 4, Zamawiający zauważył omyłkę pisarską w SIWZ w Rozdziale 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. P-kt D) jakość - urozmaicenie jadłospisu - waga 20%, Waga D: 20%, gdzie 1 % = 1 pkt

W tabeli wiersz 6 wystąpiła pomyłka pisarska (powtórzona była treść wiersza 5), która otrzymuje brzmienie:

Ocenie punktowej w kategoriach - podlegać będą dania ułożone dla III dekad:

6 6 dań (robione ręcznie na miejscu): naleśniki z nadzieniem, pyzy z nadzieniem, pierogi ruskie, kopytka, cepeliny z twarogiem, knedle 0 lub 3 pkt

Pozostałe warunki określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią SIWZ

Otrzymują:

 1. strona internetowa — pismo www.sp3.wroc.pl
 2. tablica ogłoszeń w siedzibie
 3. a/a

Z poważaniem
mgr Irena Sienkiewicz–Szyperska — Dyrektor

lis
18

Obiady — grudzień

Rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej prosimy o zapoznanie się z Informacją
lis
17

Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mariusza Zaruskiego
ul. Bobrza 27
54-220 Wrocław
tel /fax. 71 350-62-65
a.szejda@sp3.wroc.pl

Nr sprawy: PN/01/2015 Wrocław, dnia 17.11.2015r.

OGŁASZA
przetarg nieograniczony
na:

Nazwa zadania
Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrocławiu
wg CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych
Tryb zamówienia Rodzaj zamówienia Wadium;
przetarg nieograniczony usługi 22 000,00 PLN
Termin składania ofert 24-11-2015r. godz. 09.30 Miejsce ogłoszenia: www.portal.uzp.gov.pl www.sp3.wroc.pl tablica ogłoszeń
Data publikacji: 17-11-2015r. Opublikował: Andrzej Szejda

Załączniki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – 310044 - 2015 plik pdf- 0,193MB
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia plik pdf- 0,429MB

mgr Irena Sienkiewicz–Szyperska — Dyrektor

lis
05

Jesteśmy już uczniami

Dnia 14 października w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia. Zanim jednak nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klas pierwszych zaprezentowały zdobyte do tej pory w szkole umiejętności, wykazały się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Artystyczne występy dzieci oklaskiwane były przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Dyrektor szkoły pani Irena Sienkiewicz–Szyperska dokonała ceremonii pasowania, dotykając kolejno ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: Pasuję Cię na ucznia.

Uczniowie z klas trzecich przygotowali dla pierwszaków zakładki, które będą przynosiły im szczęście, a koledzy i koleżanki z Samorządu Uczniowskiego życzyli sukcesów w nauce i zapewnili o pomocy i opiece w szkole i poza nią.

Był to bardzo uroczysty dzień, który na długo pozostanie w pamięci naszych nowych uczniów.

sie
05

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 dnia 01 września 2015 (wtorek)

Poniżej przedstawiamy godziny inaguracji roku szkolnego 2015/2016, porządek dnia oraz przydział sal.
 • Godziny inaguracji roku szkolnego:
  • 815 — klasy 5 i 6;
  • 915 — klasy 1-3 I zmiana:
   1A, 1C, 1E, 1G,
   2A, 2D, 2E,
   3B, 3C;
  • 1015 — klasy 4;
  • 1115 — klasy 1-3 II zmiana:
   1B, 1D, 1F, 1H,
   2B, 2C, 2F,
   3A, 3D;
 • Porządek dnia:
  • zbiórka uczniów w wyznaczonych salach 15 minut przed apelem, przywitanie z wychowawcą i kolegami/koleżankami, sprawdzenie obecności, zejście do patio;
  • spotkanie z Dyrekcją, apel inaguracyjny — ok. 30 minut;
  • powrót do sal, zapoznanie z planem zajęć w I semestrze, omówienie.przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do i ze szkoły — 45 minut;
  • łączny czas pobytu dziecka w szkole w dniu 1 wrzesnia — ok. 1 godzina 30 minut;
  • uczniów obowiązuje strój apelowy;
 • Przydział sal — proszę sprawdzić przed rozpoczęciem roku szkolnego czy przydział sal nie uległ zmianie:
  • Klasy 1–3
   I zmiana
   oddział sala
   1A 20
   1C 19
   1E 23
   1G 29
   2A 21
   2D 32
   2E 30
   3B 18
   3C 31
   II zmiana
   oddział sala
   1A 20
   1C 19
   1E 23
   1G 29
   2A 21
   2D 32
   2E 30
   3B 18
   3C 31

  • Klasy 4–6
   Klasy 4
   oddział sala
   4A 47
   4B 38
   4C 45
   4D 48
   Klasy 5
   oddział sala
   5A 45
   5B 37
   5C 22
   5D 20
   5E 5
   Klasy 6
   oddział sala
   6A 41
   6B 46
   6C 39
   6D 50
   6E 36
 • Listy klas pierwszych będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 31.08.2015 r.
cze
13

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Dnia 27.05.2015 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas drugich.

I Cele konkursu:

 • wyrabianie nawyku poprawnego pisania,
 • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej,
 • budzenie zainteresowania poprawnym pisaniem wyrazów,
 • rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz samodzielnej pracy,
 • wytworzenie motywacji do nauki ortografii,
 • uświadomienie uczniom, jakie znaczenie ma ortografia w życiu,
 • wyłonienie najzdolniejszych uczniów.

II Organizacja konkursu.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 • Etap I — klasowy. W tym etapie wszyscy uczniowie piszą dyktando. Pozwoli ono na wyłonienie po 4 uczniów z jak najmniejszą ilości błędów ortograficznych z każdej klasy II i III.
 • Etap II — finał — zadania na poziomie drugich klas.

Zadania zostały sprawdzone i wyłoniono mistrzów ortografii. Są nimi:

 • 1 miejsce: Maria Pezda, kl. 2b
 • 2 miejsce: Małgorzata Wróbel, kl. 2d
 • 3 miejsce: Zofia Pawłowska, kl. 2d

organizator: Irena Hadała i Kamila Tarczyńska

cze
13

Nie pal przy mnie proszę!

Konkurs plastyczny Nie pal przy mnie, proszę wchodził w skład programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I–III. Trwał on od 01.05.2015r – 25.05.2015r.

Celem konkursu było:

 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,
 • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Wyłoniono zwycięzców, a prace zostały wywieszone na tablicach na I piętrze po prawej stronie.

 • Klasy 1
  • 1 miejsce: Dominik Orkisz, kl. 1e
  • 2 miejsce: Lena Firlit, kl. 1a
  • 3 miejsce: Zuzanna Mandat, kl. 1d
   3 miejsce: Ewa Pietrykowska, kl. 1c
   3 miejsce: Dawid Trębowicz, kl. 1c
 • Klasy 2
  • 1 miejsce : Iza Ślusarczyk, kl. 2b
   1 miejsce: Agata Nec, kl. 2b (praca w parze)
 • Klasy 3
  • 1 miejsce: Maksymilian Tyszka, kl. 3c
   1 miejsce: Zuzia Sajenko, kl. 3b
  • 2 miejsce: Mateusz Szymczak, kl. 3b
  • 3 miejsce: Klaudia Underlik, kl. 3a
   3 miejsce: Ania Wieczorek, kl. 3a (praca w parze)
   3 miejsce: Konrad Rychlik, kl. 3c
   3 miejsce: Jarosław Straż, kl. 3c (praca w parze)

Zwycięzcom GRATULUJEMY!

Koordynator konkursu: Irena Hadała
Współudział: Renata Hałaś, Anna Sołtysiak

cze
10

Uczniowski Program Stypendialny

Celem Uczniowskiego Programu Stypendialnego jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół.

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie posiadający:

 • celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum dwie) oraz
 • szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

Wnioski do pobrania w zakładce Dokumenty oraz na stronie http://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups, tam także szczegółowe informacje na temat stypendium.

Wnioski nalezy składac u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły do 25.06.2015r. wraz z kopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

cze
08

Stypendium szkolne

Informujemy, iż od 1 września 2015 r. realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Programu Stypendialnego przejmie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski dot. stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 będzie należało składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wszelkie dodatkowe informacje wraz z terminem składania wniosków przekazane zostaną Państwu po uzyskaniu przez szkołę szczegółowych informacji.

Edyta Kołtuniuk
pedagog szkolny

cze
03

Zawody w pływaniu synchronicznym

Nasz zespół pływania synchronicznego uczestniczył w dniach 23–24.05.2015 r. w zawodach w Poznaniu.

Osiągnięcia zawodniczek:

 • 10 miejsce w konkurencji zespołów — Dominika Szyda, Julia Świsterska, Martyna Wójcik, Natalia Stefańska, Weronika Seniura, Gabriela Kilian, Marciniak Zuzanna, Karolina Krajcer rez. Roksana Rałowska, rez. Magdalena Jędzrejewska,
 • 6 miejsce w konkurencji kombinacji — Dominika Szyda, Julia Świsterska, Martyna Wójcik, Natalia Stefańska, Weronika Seniura, Gabriela Kilian, Marciniak Zuzanna, Karolina Krajcer, Roksana Rałowska, rez. Magdalena Jędrzejewska.
maj
11

IV Międzyszkolny Konkurs Sportowo–Edukacyjny Spartakiada z prewencją dla uczniów klas trzecich

Dnia 20 kwietnia 2015r. w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 7 we Wrocławiu, odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Sportowo-Edukacyjny Spartakiada z prewencją. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas trzecich ze szkół SP75, SP19 i SP 3. Nasi uczniowie po zaciętej rywalizacji zajęli II miejsce, pierwsze przypadło w udziale SP19 zaś trzecie miejsce zdobyła SP75.

Konkurs przygotowany został we współpracy Policji, Straży Miejskiej oraz nauczycieli. Spartakiada obejmowała zawody w dwóch częściach — sprawnościowej i edukacyjnej. Uczestnicy odpowiadali na pytania z zakresu bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, takich jak bezpieczna droga do szkoły, zasady zachowania się nad wodą, właściwe reagowanie w kontaktach z osobą obcą jak również w temacie zapobiegania cyberprzemocy. W rundzie sportowej uczniowie zmierzyli się w bardzo ciekawych konkurencjach — wyścigi radiowozów, transport rannego, rzuty karne i slalom piłkarski.

Dwugodzinne zmagania sportowo–edukacyje dostarczyły uczestnikom jak i kibicom wielu wrażeń, sporą dawkę sportowej adrenaliny jak również umożliwiły pogłębienie i podzielenie się z innymi wiedzą w zakresie bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Policję i Straż Miejską.

Sylwia Kulig
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

kwi
16

Dzień Otwarty w SP 3 — 7.03.2015

Przed rodzicami chcącymi posłać swoje dzieci do szkół trudny wybór. Dni otwarte w placówkach oświatowych mają za zadanie pomóc rodzicom i ich dzieciom w podjęciu tej trudnej decyzji.

7 marca, w sobotę, miał miejsce Dzień Otwarty naszej Szkoły. Na odwiedzających, czekało mnóstwo atrakcji.

Rodzice mieli okazję zapoznać się z prezentacją na temat szkoły, której motto brzmiało ,, SP 3 to nie tylko szkoła, to szlak wiodący ku sukcesom”, w której przedstawione zostały nasze osiągnięcia wynikające z tradycji a będące zasługą kadry dydaktycznej. Przedstawiony został również kalendarz uroczystości, które co roku obchodzimy w naszej placówce. Staraliśmy się pokazać co dokładnie wyróżnia nas spośród innych szkół i z czego jesteśmy dumni. Wydarzeń w tym dniu nie brakowało, podzielone na bloki tematyczne, mimo to harmonogram zajęć pozwalał na zapoznanie się ze wszystkimi atrakcjami.

Ogromną uwagę, zwłaszcza wśród najmłodszych, skupiła na sobie wystawa zwierząt zatytułowana „Mój mały przyjaciel”. Można było zobaczyć koty, króliki, świnki morskie. Były także fretki, chomiki, myszki. Każde zwierzę można było pogłaskać i porozmawiać z jego właścicielem, czyli przyszłym kolegą ze starszych klas. Wszystkiego jednak doglądali czujni rodzice naszych uczniów. Trzeba także dodać, że zobaczyć można było, mniej dające się pogłaskać, żółwie, patyczaki, kraba, a nawet modliszkę!

W klasach na dzieci czekały zajęcia tematyczne m.in. plastyczno-muzyczne, komputerowe, matematyczno-logiczne i językowe a także smaczny i zdrowy poczęstunek. Odwiedzające nas dzieci miały okazję wyklejać z ciastoliny i nasion, brać udział w zabawach integracyjnych i relaksacyjnych, podglądać warsztaty rzeźbiarskie w glinie. Do zwiedzania udostępniona została również nasza nowocześnie wyposażona sala komputerowa. Fani sportu również nie mieli powodów do narzekań. W trakcie dni otwartych miały miejsce mistrzostwa klas trzecich w pływaniu dla dwóch dyscyplin: 25m stylem grzbietowym i dowolnym oraz sztafeta 10x25m stylem dowolnym. Całe wydarzenie można było oglądać z trybun nad basenem.

Okazję do prezentacji miał również nasz chór szkolny, występując przed odwiedzającymi ze swoim ulubionym repertuarem. Nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy zorganizowali dla dzieci zwiedzających SP3 kąciki gier i zabaw, gdzie każde dziecko pod opieką naszych pedagogów mogło oddać się rozrywce połączonej z zajęciami rozwojowymi.

Rodzice, ci zdecydowani i ci, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, przez cały czas trwania dni otwartych mieli możliwość rozwiać swoje wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na niepokojące ich pytania w punktach informacyjnych, w których dyżurowała dyrekcja oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Każdy z nich otrzymał ankietę dot. dnia otwartego oraz prospekty z informacją na temat szkoły.

Wszystkim odwiedzającym, dzieciom i ich rodzinom serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia we wrześniu!

Karolina Borowiecka
wychowawca w świetlicy SP3

mar
12

Spotkanie rodziców 6–cio i 7–miolatków

W ŚRODĘ 27.05.2015r. O GODZ.1700

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
im. Mariusza Zaruskiego przy ul. Bobrzej 27 (parter)

ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE INFORMACYJNE

DLA RODZICÓW 6 i 7–LATKÓW REKRUTUJĄCYCH SIĘ DO SP3
I PRZYJĘTYCH W I ETAPIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ
(wyniki rekrutacji: 3.04.2015 godz. 800 — lista dzieci przyjętych)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Irena Sienkiewicz-Szyperska
dyrektor szkoły

lut
25

Zapisy do świetlicy

Od 2.03.2015r. rozpoczynają się zapisy do świetlicy na rok szkolny 2015/2016.

Karty zapisu należy pobierać i wypełnione składać w sekretariacie szkoły w terminie:

 • dla klas I w terminie przewidzianym rekrutacją do klasy I,
 • dla przyszłorocznych klas II-VI do 30 kwietnia kończącego się roku szkolnego.

Karty złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miarę wolnych miejsc.

Żaneta Jankowska
kierownik świetlicy

lut
23

Spotkania z Krzysztofem Petkiem

W ramach obchodów 35–lecia naszej szkoły 30 października oraz 3 listopada odbyły się dla uczniów klas I–VI spotkania z Krzysztofem Petkiem — autorem powieści sensacyjno–przygodowych, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania.

Autor podróżuje zapraszany na spotkania autorskie, promując także zdrowy styl życia i aktywność społeczną. Uczestniczy w akcji Cała Polska czyta dzieciom. Prowadzi międzynarodowe szkolenia literackie i dziennikarskie, a także koncerty, akcje Noc w bibliotece - Noc detektywów. Krzysztof Petek asystuje Jackowi Pałkiewiczowi, odkrywcy źródeł Amazonki, w wyprawach po Amazonii i Syberii. Z wielkim zaciekawieniem oglądaliśmy zdjęcia z tych podróży, słuchaliśmy opowieści o życiu ludzi w odległych krańcach świata . Przy okazji spotkania uczniowie mogli nabyć książki autora i otrzymać autograf.

Organizator: Żaneta Jankowska

gru
03

VI Międzyszkolny Konkurs Sportowo-Edukacyjny „Szóstakiada z prewencją”

Dnia 28 listopada 2014r. przedstawiciele klas szóstych zajęli I miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Sportowo-Edukacyjnym Szóstakiada z prewencją. Turniej jak co roku odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, a udział w nim wzięli przedstawiciele klas szóstych z SP75, SP19 i SP3.

Konkurs przygotowany został we współpracy Policji, Straży Miejskiej oraz nauczycieli. Turniej składał się z dwóch części- sprawnościowej i edukacyjnej. Uczniowie zmierzyli się w bardzo emocjonujących konkurencjach sportowych m.in. transport rannego czy wyścig radiowozów. Drużyna edukacyjna odpowiadała na pytania z zakresu bezpieczeństwa w różnych miejscach i sytuacjach- np. reagowanie w sytuacji napadu, bezpieczna droga do szkoły, postępowanie z materiałami niebezpiecznymi, prawidłowe informowanie służb ratowniczych, udzielanie pomocy osobie poszkodowanej, Cyberprzemoc. Drużyna naszej szkoły po zaciętej rywalizacji zdobyła I miejsce, zaś o miejsce II rozegrała się dogrywka, którą wygrała SP 19, III miejsce przypadło SP 75. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Policję, Straż Miejską oraz Radę Osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice Płn., oraz puchary.

Edyta Kołtuniuk

lis
19

Poznaj inną kulturę — Wrocławski MOST TOLERANCJI 2014

W dniach 13.11. i 17.11.2014 r. odbyły się w naszej szkole spotkania w formie audycji muzycznej zatytułowanej Wszyscy w jednym rytmie zorganizowane przez Fundację Sztuka, Zdrowie Tolerancja we współpracy z Miastem Wrocław — Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziałem Edukacji, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, w  ramach realizowanego programu Poznaj inną kulturę — wrocławski MOST TOLERANCJI 2014.

Audycje prowadził znany wrocławski artysta Jose Torres pochodzący z Kuby i mieszkający od trzydziestu lat w Polsce, w tym ośmiu we Wrocławiu, promotor i aktywny działacz w tematyce dotyczącej wielokulturowości. Ponadto Jose Torres działa na rzecz tolerancji. W naszej szkole w radosny sposób, w muzycznym rytmie ukazywał uczniom pozytywne aspekty różnorodności wielokulturowej, kształtując postawę otwartości wobec innych narodów i  budując dobry wizerunek obcokrajowca w świadomości dzieci.

Grażyna Sztandera

lis
07

35–lecie Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Zaruskiego

Dnia 14.10.2014 odbyły się w naszej szkole uroczyste obchody 35–lecia szkoły. Swoją obecnością zaszczycił nas Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz.

Na uroczystość zaproszeni zostali również inni goście, wśród których byli: Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Ewa Przegoń, Przewodniczący Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia prof. Bohdan Aniszczyk, Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju o. Jerzy Ditrich, Prezes SMWL Popowice Pan Mirosław Miciak wraz z przewodniczącym Rady Nadzorczej SMLW Popowice Panem Bolesławem Progą, Przedstawiciele Jednostki Pomocniczej Rady Miejskiej Wrocławia: Pan Henryk Macała, Pani Halina Czapnik, Prezes Oddziału ZNP Pan Wiesław Kucharski, dyrektorzy najbliżej współpracujących z SP 3 przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, MDK Fabryczna: Pani Jolanta Mądry, Pani Monika Karczyńska, Pani Agnieszka Rosa, Pani Teresa Świrska (wicedyrektor), kierownik Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Anna Tomaszewicz, przedstawiciel Wydziału Edukacji Pani Katarzyna Zawadzka, przedstawiciel MKS Juvenia Pan Zbigniew Zamęcki, przedstawiciele Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana oraz Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park. Z ogromną przyjemnością powitaliśmy wśród gości byłych dyrektorów SP 3: Panią Danutę Fuglewicz (dyrektor w latach 1979–1988) oraz Pana Ireneusza Sanigórskiego (dyrektor w latach 1988–2004). W tym uroczystym dniu towarzyszyli nam również przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Szkoły z przewodniczącą Panią Agnieszką Mandat, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, absolwenci i uczniowie, przyjaciele i partnerzy współpracujący z naszą placówką.

Jubileusz rozpoczął się od uroczystego apelu, w czasie którego głos zabrał Prezydent Miasta Pan Rafał Dutkiewicz oraz Pani Dyrektor Irena Sienkiewicz-Szyperska. Po zakończeniu części oficjalnej goście mieli przyjemność obejrzeć przygotowane przez uczniów przedstawienie teatralne związane z historią i tradycjami naszej szkoły, które ubarwione było piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego. Tę część zakończył pokaz pantomimy pt. „Sen” w wykonaniu uczniów i absolwentów SP3. Po występach odbył się pokaz pływania synchronicznego przygotowany specjalnie na tę uroczystość. Obchodom 35–lecia towarzyszyło wiele atrakcji. Pływacy starali się przepłynąć w jak najkrótszym czasie 35 długości basenu. Odbył się bardzo emocjonujący mecz siatkówki pomiędzy uczniami, nauczycielami i absolwentami naszej szkoły. Mistrzostwo w turnieju zdobyli absolwenci. Uroczystym obchodom towarzyszyły okolicznościowe wystawy, które były efektem zorganizowanych w szkole konkursów związanych z jubileuszem szkoły. W związku z tym uczniowie budowali modele żaglowców, malowali portrety patrona naszej szkoły. Odbyły się konkursy literackie, w ramach których dzieci układały życzenia dla szkoły i piosenkę okolicznościową, pisały lub rysowały pod hasłem ,,Kartka ze szkolnego pamiętnika”. Przed szkołą posadzone zostały wrzosy tworzące kształt koła sterowego, które jest elementem symbolu naszej szkoły.

Wystawy i zdjęcia z uroczystości jeszcze przez długi czas będą wspaniałym wspomnieniem tej ważnej uroczystości

Zespół do spraw koordynacji obchodów 35–lecia szkoły.

paz
24

Pasowanie na ucznia 2014

Dnia 14. października 2014 roku w naszej szkole miało miejsce pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. W obecności dyrekcji szkoły i rodziców dzieci oficjalnie zostały przyjęte do szkolnej społeczności.

W trakcie uroczystości prowadzonej przez panią wicedyrektor Grażynę Sztanderę i przedstawicielki samorządu uczniowskiego - Zofię Szadejko i Maję Szubę, najmłodsi zaprezentowali zgromadzonym widzom wierszyki z cennymi radami i wesołe piosenki, a pani Anna Słaby przeprowadziła pierwszy szkolny egzamin z recytacji wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś?”. Po dobrze spełnionym obowiązku przyszedł czas na przyrzeczenie a następnie pasowanie pierwszoklasistów ogromnym ołówkiem. Ceremonii dokonała dyrektor szkoły pani Irena Sienkiewicz–Szyperska. Również uczniowie klas starszych przywitali „pierwszaków” w swoi gronie i wręczyli im samodzielnie wykonane zakładki do książek.

Dodatkowym prezentem dla uczniów klas I były wręczone podczas apelu kamizelki odblaskowe. Uczniowie zostali obdarowani takim upominkiem, ponieważ tematyka bezpieczeństwa należy do priorytetowych działań naszej szkoły w związku z czym kładziemy duży nacisk na profilaktykę bezpieczeństwa. Wyposażenie uczniów w kamizelki odblaskowe pomoże nam realizować zadania związane z przekazywaniem uczniom zagadnień związanych z bezpiecznym poruszaniem się i kształtować właściwe postawy w tym zakresie. Zakup kamizelek odblaskowych dla wszystkich uczniów klas I był możliwy dzięki sfinansowaniu go przez Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Jednostkę Pomocniczą Rady Miejskiej Wrocławia z siedzibą przy ul. Rękodzielniczej 1 we Wrocławiu.

Wspólnym zdjęciem, pamiątkowym dyplomem i spotkaniem w klasach z wychowawcami przy poczęstunku przygotowanym przez Rodziców zakończyła się ta ważna dla pierwszoklasistów uroczystość.

Nauczyciele i pracownicy szkoły z radością przywitali sześć nowych klas: klasę Ia (wych. Anna Sołtysiak), klasę Ib (wych. Beata Krytkowska), klasę Ic (wych. Kamila Tarczyńska), klasę Id (wych. Beata Gołębiewska), klasę Ie (wych. Renata Hałaś) i klasę If (wych. Anna Słaby).

Beata Gołębiewska
paz
14

Spotkanie z aktorem

Pawła Okońskiego znamy z ról telewizyjnych (Pierwsza miłość — Marian Śmiałek, M jak miłość — Władysław) oraz kreacji aktorskich na deskach wrocławskich teatrów (Mayday w Teatrze Polskim, Kolacja dla głupca czy Prawdziwa komercja we Wrocławskim Teatrze Komedia).

Po spotkaniu aktor cierpliwie rozdawał autografy. Nikt nie odszedł zawiedziony.

Przeczytaj recenzje uczniów w zakładce UczniowiePublikacjeSpotkanie z aktorem.

paz
07

Poczet królów polskich Jana Matejki w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Pomiędzy 10 września a 19 października 2014 roku, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, można zwiedzać wystawę rysunków Jana Matejki pt.: Poczet królów polskich. Wystawa obejmuje cykl 44 rysunków ołówkiem powstałych w latach 1891–1893. Rysunki zostały zamówione przez wiedeńskiego wydawcę Maurycego Perlesa, jako ilustracje do książki o historii Polski. Szkice wykonano na grubym papierze, a następnie utrwalone za pomocą fiksowania.

Prace nad rysunkami Matejko poprzedził żmudnym i czasochłonnym zbieraniem informacji na temat wyglądu, ubioru władców Polski oraz regaliów koronnych. Należy nadmienić, że klejnoty koronne ze skarbca na Wawelu, zostały zagrabione przez wojska pruskie w 1795 roku, po czym uległy zniszczeniu w 1809 roku. Ryciny prezentujące kolejnych władców Polski miały być reprodukowane za pomocą heliograwiury(*). Początkowo portrety Pocztu ukazywały się w pojedynczych zeszytach, a następnie wydano je łącznie w formie książkowej.

Rysunki Matejki wykupił od Perlesa Bolesław Orzechowicz, który przekazał prace miastu Lwów w 1919 roku. W 1946 roku Poczet przekazano do Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Szkice władców znajdują się w specjalnej sali, na drugim piętrze muzeum. Okna sali są szczelnie przesłonięte czerwonymi storami, a zwiedzanie odbywa się przy sztucznym oświetleniu. Na wprost wejścia znajduje się drzewo genealogiczne polskich władców wpisane w białego orła z rozłożonymi skrzydłami.

Postacie władców Polski rozwieszone zostały na ścianach wokół sali, na wysokości wzroku dorosłego człowieka. Pod każdym szkicem znajduje się krótka notka biograficzna oraz opis miniaturowego fragmentu ryciny. Opisane fragmenty rysunków ściśle nawiązują do historii opisywanego władcy.

Prace Jana Matejki wpłynęły na moje wyobrażenie o wyglądzie władców Polski. Ze szkiców emanuje duma i majestat królów Polski. Uświadomiłem sobie, że ich podobizny mogę codziennie oglądać na banknotach NBP.

Na potrzeby wystawy wydano katalog autorstwa Ewy Halawy i Grzegorza Wojturskiego, będących jej kuratorami.

(*) Heliograwiura, fotograwiura, jedna z dawnych metod techniki druku wklęsłego polegająca na kopiowaniu reprodukowanego obrazu fotograficznego na tzw. papierze pigmentowym, z którego przenoszono kopię na płytę miedzianą, po wywołaniu i wytrawieniu płyty otrzymywano formę drukową.

wrz
30

IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dnia 26 września nasza szkoła wzięła udział w IV Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Hasło akcji brzmiało „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

Tydzień przed WMTDay 2014 ukazały się informacje o przystąpieniu szkoły do obchodów tego szczególnego dnia.

W piątek 26 września 2014 r. powołani Egzaminatorzy (Uczniowie klasy 6a i 4d) sprawdzali umiejętności mnożenia wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Uczniowie i dorośli mogli popisać się przed Komisjami Egzaminacyjnymi doskonałą znajomością tabliczki mnożenia. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem do egzaminu z tabliczki mnożenia przystąpiło 288 osób. W skład Komisji Egzaminacyjnej weszli uczniowie z klasy 6a: Anna Banaś, Milena Lis, Natalia Tymczyszyn, Kinga Walter, Patrycja Komarnicka, Martyna Krejczy, Maciej Dudek, z klasy 4d: Oliwia Majtyka, Maja Omelaniuk, Martyna Sendyka, Tomasz Indycki, Jakub Oleksiak, Kamil Samsel.

Przez cały czas trwania akcji uczniów wspierali nauczyciele-asystenci: Kamila Tarczyńska, Sylwia Kulig, Małgorzata Dąbrowska, Beata Gołębiewska, Joanna Głuszuk.

Wszystkim serdecznie dziękuję.

Koordynator: Anna Żukrowska
wrz
09

75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju.

Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko odjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury. Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej inicjuje zorganizowanie w całej Polsce lokalnych obchodów rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem „My z niego wszyscy…”.

Więcej informacji na: www.pamiec.pl/ppp.

cze
18

Uczniowski Program Stypendialny

Szczegóły w zakładce Stypendia.