590,080 unikalne wizyty
Nawigacja
Aktualności
Bezpieczny wypoczynek
Sześciolatek
Dokumenty
Kontakt
Archiwum przetargów
Stypendia
Szkoła
Misja szkoły
Schemat organizacyjny
Kalendarz roku szkolnego
Plan lekcji - II semestr
Podręczniki
Patron
Samorząd Uczniowski
Wolontariat
Biblioteka
Świetlica
Nagrodzeni pracownicy
Ubezpieczenie szkolne
Osiągnięcia
Klas I-III
Klas IV - VI
Publikacje
dla rodziców
dla uczniów
Rekrutacja
Klasy I
- ogłoszenie
Gimnazja
Klasa sportowa
Rodzice
Rada Rodziców
Rada Szkoły
Oferta/Konkursy
Promocja zdrowia
Ramowy plan pracy
Zajęcia pozalekcyjne
Dzień Otwarty Szkoły
Projekty
Zajęcia w czasie ferii
Profilaktyka wad postawy
Tabliczka mnożenia
Sport w szkole
SKO
Komputerowy Mistrz
Regulamin
2013/2014
Wydarzenia
Od inspiracji do kreacji
Kongres Naukowy
Stypendyści
zDolny Ślązaczek
Imprezy
Tytuły roku
Klub Młodego Literata
Jestem bezpieczny
Blok Sportowy
Basen
Zdjęcia basenu
Nauka pływania
Sala gimnastyczna
Depozyt
Trener osiedlowy
Formularze
Regulaminy
Stołówka
Obiady
Regulamin
Ulotka
Zdjęcia
Odpłatność za obiady

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym do końca m-ca grudnia 2015 r. koszt obiadu wynosi 4, 50zł. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem pokrywa Organ prowadzący tzn.: Gmina Wrocław.

Warunkiem wydania obiadu przez kuchnię jest dokonanie opłaty za dany miesiąc zgodnie z terminem podanym poniżej.

Dzieci, które nie będą miały uiszczonej opłaty w terminie na dany miesiąc nie będą korzystały
z obiadów.

Prosimy o niedokonywanie wpłat na konto szkoły po wyznaczonym terminie

OBIADY m-c wrzesień

Obiady będą wydawane od dnia 07.09 – 30.09.2015

18 obiadów – kwota do zapłaty 81, 00 zł

 

TERMIN PŁATNOŚCI za obiady w m-cu wrześniu:

od 27 sierpnia 2015 do 4 września 2015 wpłat gotówkowych można dokonywać
w pokoju nr 55 (KSERO – przyziemie) w godz. 8 – 10 i 13 -15.00

od 27 sierpnia 2015 do 2 września 2015 można uiścić opłatę za obiady na konto szkoły*:

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Bobrza 27

54-220 Wrocław

PKO BP S.A. 04 1020 5226 0000 6502 0416 0479

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

*Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu na konto szkoły.

 

Informację o odpisach z tytułu nieobecności dziecka (choroba, wycieczki, zielone szkoły
i inne) należy zgłaszać osobiście bądź telefonicznie w danym dniu do godz. 9.00:

W przypadku niekorzystania z odpisu obiad można odebrać w stołówce do godz. 14.30

tel. 698-691-565 (kuchnia) lub 71 350 62 65 (sekretariat szkoły)

 

Uprzejmie prosimy rodziców o dostosowanie się do w/wymienionych terminów.

 

Powyższa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły:

www.sp3.wroc.pl

 

Od 02.01.2014 r. do 08.01.2014 r. w godz. 08.00 do 15.00

Inauguracja roku szkolnego 2015/16

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
dnia 01 września 2015 /wtorek /

815 - klasy 5 i 6;

915 - klasy 1-3 / I zmiana:1A, 1C, 1E, 1G/ 2A, 2D, 2E/ 3B, 3C

1015 - klasy 4;

1115 - klasy 1-3 / II zmiana: 1B, 1D, 1F, 1H/ 2B, 2C, 2F/ 3A, 3D/

PORZĄDEK DNIA:

  • ZBIÓRKA UCZNIÓW W WYZNACZONYCH SALACH 15 MINUT PRZED APELEM, PRZYWITANIE

Z WYCHOWAWCĄ I KOLEGAMI / KOLEŻANKAMI, SPRAWDZENIE OBECNOŚCI, ZEJŚCIE DO PATIO;

  • SPOTKANIE Z DYREKCJĄ, APEL INAUGURACYJNY – ok. 30 MINUT;

  • POWRÓT DO SAL, ZAPOZNANIE Z PLANEM ZAJĘĆ W I SEMESTRZE, OMÓWIENIE / PRZYPOMNIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ORAZ W DRODZE DO I ZE SZKOŁY – 45 MINUT;

  • ŁĄCZNY CZAS POBYTU DZIECKA W SZKOLE W DNIU 1 WRZEŚNIA – ok. 1 GODZ. 30 MINUT;

  • UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ APELOWY;

 

PONIŻEJ PODAJEMY PRZYDZIAŁ SAL*:

 

klasy 1- 3 / I zmiana: klasy 1- 3 / II zmiana:

 

1A

sala

20

1B

sala

20

1C

sala

19

1D

sala

19

1E

sala

23

1F

sala

23

1G

sala

29

1H

sala

29

2A

sala

21

2B

sala

21

2D

sala

32

2C

sala

32

2E

sala

30

2F

sala

30

3B

sala

18

3A

sala

31

3C

sala

31

3D

sala

18

 

klasy 4: klasy 5 : klasy 6:

 

4A

sala

47

5A

sala

45

6A

sala

41

4B

sala

38

5B

sala

37

6B

sala

46

4C

sala

45

5C

sala

22

6C

sala

39

4D

sala

48

5D

sala

20

6D

sala

50

-

-

-

5E

sala

5

6E

sala

36

 

*PROSZĘ SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROKU SZKOLNEGO, CZY PRZYDZIAŁ SAL NIE ULEGŁ ZMIANIE

 

LISTY KLAS PIERWSZYCH BĘDĄ WYWIESZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ
W SZKOLE W DNIU 31.08.2015

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Dnia 27 .05.2015r odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas drugich.
I CELE KONKURSU:
1. Wyrabianie nawyku poprawnego pisania.
2. Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
3. Budzenie zainteresowania poprawnym pisaniem wyrazów.
4. Rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz samodzielnej pracy.
5. Wytworzenie motywacji do nauki ortografii.
6. Uświadomienie uczniom, jakie znaczenie ma ortografia w życiu.
7. Wyłonienie najzdolniejszych uczniów.
II ORGANIZACJA KONKURSU:
Konkurs przebiega w dwóch etapach. Etap I - klasowy. W tym etapie wszyscy uczniowie piszą dyktando. Pozwoli ono na wyłonienie po 4 uczniów z jak najmniejszą ilości błędów ortograficznych z każdej klasy II i III.
Etap II-finał - zadania na poziomie drugich klas.
Zadania zostały sprawdzone i wyłoniono  mistrzów ortografii .Są nimi:
Maria Pezda z kl. 2b -1 miejsce
 Małgorzata Wróbel z kl. 2d - 2 miejsce
 Zofia Pawłowska 2d - 3 miejsce


organizator:
Irena Hadała i Kamila Tarczyńska

"Nie pal przy mnie, proszę"

Konkurs plastyczny ,,Nie pal przy mnie ,proszę" wchodził w skład programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I - III.
Trwał  on od 01.05.2015r - 25.05.2015r.
Celem konkursu było:
- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
- Uświadomienie dzieciom ,że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Wyłoniono zwycięzców, a prace zostały wywieszone na tablicach na I piętrze po prawej stronie.
KLASY 1
1 miejsce: Dominik Orkisz kl. 1e
2 miejsce: Lena Firlit kl. 1a
3 miejsce: Zuzanna Mandat kl. 1d
                 Ewa Pietrykowska kl. 1c
                 Dawid Trębowicz kl. 1c
KLASY 2
1 miejsce : Iza Ślusarczyk, Agata Nec kl. 2b
           (praca w parze)
KLASA 3

1 miejsce: Maksymilian Tyszka kl. 3c
          Zuzia Sajenko kl. 3b

2 miejsce: Mateusz Szymczak kl. 3b

3 miejsce: Klaudia Underlik, Ania Wieczorek kl. 3a
          (praca w parze)
          Konrad Rychlik, Jarosław Straż kl. 3c (praca w parze)

Zwycięzcom GRATULUJEMY!


                                                                                Koordynator konkursu- Irena Hadała
                                                                               Wspóludział - Renata Hałaś , Anna Sołtysiak

Uczniowski Program Stypendialny

Celem Uczniowskiego Programu Stypendialnego jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół.

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego mogą ubiegać się  uczniowie posiadający:

celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum dwie) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

Wnioski do pobrania w Dokumentach oraz na stronie http://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups, tam także szczegółowe informacje na temat stypendium.

Wnioski nalezy składac u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły do 25.06.2015r. wraz z kopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Stypendium szkolne

Informujemy, iż od 1 września 2015 r. realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” przejmie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski dot. stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 będzie należało składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wszelkie dodatkowe informacje wraz z terminem składania wniosków przekazane zostaną Państwu po uzyskaniu przez szkołę szczegółowych informacji .

Edyta Kołtuniuk - pedagog szkolny

Zawody w pływaniu synchronicznym

Nasz zespół pływania synchronicznego uczestniczył w dniach 23-24.05.2015 r. w zawodach w Poznaniu.

Osiągnięcia zawodniczek:

10 miejsce w konkurencji zespołów - Dominika Szyda, Julia Świsterska, Martyna Wójcik, Natalia Stefańska, Weronika Seniura, Gabriela Kilian, Marciniak Zuzanna, Karolina Krajcer rez. Roksana Rałowska, rez. Magdalena Jędzrejewska

6 miejsce w konkurencji kombinacji - Dominika Szyda, Julia Świsterska, Martyna Wójcik, Natalia Stefańska, Weronika Seniura, Gabriela Kilian, Marciniak Zuzanna, Karolina Krajcer, Roksana Rałowska, rez. Magdalena Jędrzejewska.

Zdjęcia w Galerii.

Spartakiada z prewencją

IV Międzyszkolny Konkurs Sportowo-Edukacyjny „Spartakiada z prewencją” dla uczniów klas trzecich

Dnia 20 kwietnia 2015r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 we Wrocławiu, odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Sportowo-Edukacyjny „Spartakiada z prewencją”. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas trzecich ze szkół SP75, SP19 i SP 3. Nasi uczniowie po zaciętej rywalizacji zajęli II miejsce, pierwsze przypadło w udziale SP19 zaś trzecie miejsce zdobyła SP75. Konkurs przygotowany został we współpracy Policji, Straży Miejskiej oraz nauczycieli. Spartakiada obejmowała zawody w dwóch częściach - sprawnościowej i edukacyjnej. Uczestnicy odpowiadali na pytania z zakresu bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, takich jak bezpieczna droga do szkoły, zasady zachowania się nad wodą, właściwe reagowanie w kontaktach z osobą obcą jak również w temacie zapobiegania cyberprzemocy. W rundzie sportowej uczniowie zmierzyli się w bardzo ciekawych konkurencjach - „wyścigi radiowozów, transport rannego, rzuty karne i slalom piłkarski”.Dwugodzinne zmagania sportowo-edukacyje dostarczyły uczestnikom jak i kibicom wielu wrażeń, sporą dawkę sportowej adrenaliny jak również umożliwiły pogłębienie i podzielenie się z innymi wiedzą w zakresie bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Policję i Straż Miejską.

Zdjęcia z konkursu można zobaczyć w Galerii.

Sylwia Kulig
nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej

Dzień Otwarty

DZIEŃ OTWARTY w SP3 - 7.03.2015

Przed rodzicami chcącymi posłać swoje dzieci do szkół trudny wybór. Dni otwarte
w placówkach oświatowych mają za zadanie pomóc rodzicom i ich dzieciom w podjęciu tej trudnej decyzji.
7 marca, w sobotę, miał miejsce Dzień Otwarty naszej Szkoły. Na odwiedzających, czekało mnóstwo atrakcji.
Rodzice mieli okazję zapoznać się z prezentacją na temat szkoły, której motto brzmiało ,, SP 3 to nie tylko szkoła, to szlak wiodący ku sukcesom”, w której przedstawione zostały nasze osiągnięcia wynikające z tradycji a będące zasługą kadry dydaktycznej. Przedstawiony został również kalendarz uroczystości, które co roku obchodzimy w naszej placówce. Staraliśmy się pokazać co dokładnie wyróżnia nas spośród innych szkół i z czego jesteśmy dumni.
Wydarzeń w tym dniu nie brakowało, podzielone na bloki tematyczne, mimo to harmonogram zajęć pozwalał na zapoznanie się ze wszystkimi atrakcjami.
Ogromną uwagę, zwłaszcza wśród najmłodszych, skupiła na sobie wystawa zwierząt zatytułowana „Mój mały przyjaciel”. Można było zobaczyć koty, króliki, świnki morskie. Były także fretki, chomiki, myszki. Każde zwierzę można było pogłaskać i porozmawiać z jego właścicielem, czyli przyszłym kolegą ze starszych klas. Wszystkiego jednak doglądali czujni rodzice naszych uczniów. Trzeba także dodać, że zobaczyć można było, mniej dające się pogłaskać, żółwie, patyczaki, kraba, a nawet modliszkę!
W klasach na dzieci czekały zajęcia tematyczne m.in. plastyczno-muzyczne, komputerowe, matematyczno-logiczne i językowe a także smaczny i zdrowy poczęstunek.
Odwiedzające nas dzieci miały okazję wyklejać z ciastoliny i nasion, brać udział w zabawach integracyjnych i relaksacyjnych, podglądać warsztaty rzeźbiarskie w glinie. Do zwiedzania udostępniona została również nasza nowocześnie wyposażona sala komputerowa.
Fani sportu również nie mieli powodów do narzekań. W trakcie dni otwartych miały miejsce mistrzostwa klas trzecich w pływaniu dla dwóch dyscyplin: 25m stylem grzbietowym i dowolnym oraz sztafeta 10x25m stylem dowolnym. Całe wydarzenie można było oglądać z trybun nad basenem.
Okazję do prezentacji miał również nasz chór szkolny, występując przed odwiedzającymi ze swoim ulubionym repertuarem.
Nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy zorganizowali dla dzieci zwiedzających SP3 kąciki gier i zabaw, gdzie każde dziecko pod opieką naszych pedagogów mogło oddać się rozrywce połączonej z zajęciami rozwojowymi.
Rodzice, ci zdecydowani i ci, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, przez cały czas trwania dni otwartych mieli możliwość rozwiać swoje wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na niepokojące ich pytania w punktach informacyjnych, w których dyżurowała dyrekcja oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Każdy z nich otrzymał ankietę dot. dnia otwartego oraz prospekty z informacją na temat szkoły.
Wszystkim odwiedzającym, dzieciom i ich rodzinom serdecznie dziękujemy - zdjęcia.
Do zobaczenia we wrześniu!

Karolina Borowiecka- wychowawca

w świetlicy SP3

Tabliczka mnożenia

Sprawozdania:

Zdjęcia w Galerii.

Spotkanie rodziców 6-cio i 7-miolatków

W ŚRODĘ 27.05.2015r. O GODZ.1700

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

im. Mariusza Zaruskiego przy ul. Bobrzej 27 (parter)

 

ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE INFORMACYJNE

DLA RODZICÓW 6 i 7-LATKÓW REKRUTUJĄCYCH SIĘ DO SP3
I PRZYJĘTYCH W I ETAPIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ
(wyniki rekrutacji: 3.04.2015 godz. 8:00- lista dzieci przyjętych)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Irena Sienkiewicz-Szyperska

dyrektor szkoły

Wrocław Europejska Stolica Kultury - Kandydat

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Bezpieczny internet